ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİ | Ek -13 Su ürünleri üretiminde türlere göre üretim sistemleri ve stoklama yoğunlukları

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Ek -13 Su ürünleri üretiminde türlere göre üretim sistemleri ve stoklama yoğunlukları

1)Tatlı sularda Salmonidlerin organik üretimi:

Kahverengi alabalık  (Salmo trutta) —Gökkuşağı Alabalığı(Oncorhynchus mykiss) — Amerikan dere alabalığı (Salvelinus fortinalis— (Atlantik salmonu (somon) (Salmo salar) Charr(Salvelinus alpinus)—Alp alabalığı (Salvelinus alpinus) Gölgebalığı (Thymallus  thymallus) — Amerikan göl alabalığı  (veya gri alabalık) (Salvelinus namaycush) – Tuna som balığı (Hucho hucho)

Üretim sistemi Su akış oranı stok için asgari % 60’lık doygunluk derecesinde çözünmüş oksijen bulundurmalıdır.

.

  Azami stoklama yoğunluğu Kahverengi alabalık ve Gökkuşaklı alabalığı 25 kg/m3

Alp alabalığı 20 kg/m3

Atlantik salmonu (somon) 20 kg/m3

Yukarıda listelenmeyen salmonid türleri  15 kg/m3

2) Deniz sularında Salmonidlerin organik üretimi:

Atlantik salmonu (somon) (Salmo salar), Kahverengi alabalık (Salmo trutta) – Gökkuşağı alabalığı (Onchorhynchus mykiss)

 

Azami stoklama yoğunluğu                         Ağ kafeslerde 10 kg/ m3

 

3)Morina balığı (Gadus morhua) ve diğer gadoidler(diğer morina cinsi balıklar), deniz levreği (Dicentrarchus labrax), çipura (Sparus aurata), sarıağız (Argyrosomus regius), kalkan (Psetta maxima mercan (Pagrus pagrus), işkine balığı (Sciaena umbra) ve diğer Sparidae ve spinfeet (Siganus spp. Scorpaeniformes (ıskorpitler)) organik üretimi

Üretim sistemi Optimum balık refahını sağlayacak minimum deniz akıntı hızına sahip açık sularda yetiştirme üniteleri (ağ kafesler) veya karada açık sistemler
Azami stoklama yoğunluğu Kalkan için : 25 kg/m2

Kalkan dışındaki balıklar için: 15 kg / m3

 

4)Deniz levreği, çipura, sarıağız balığı, kefal balığı (Liza, Mugil) ve yılanbalığı (Anguilla spp.) nın gel-git alanlarında ve kıyı lagünlerindeki kara havuzlarında organik üretimi

Yetiştirme ünitesi  Su ürünleri yetiştiricilik üretim birimlerine dönüştürülmüş geleneksel lagünler ve gel-git alanlarındaki benzer kara havuzları
Üretim sistemi Türlerin refahını sağlamak için suyun uygun şekilde yenilenmesi sağlanacaktır.

Kanalların en az %50’sinde bitki örtüsü bulunmalıdır

Sulak alan tabanlı filtrasyon havuzları gereklidir

Azami stoklama yoğunluğu 4 kg/ m3

 

5)Tatlı suda mersin balığının organik üretimi

 

İlgili türler: Acipenser ailesi

Üretim sistemi Her bir yetiştirme birimindeki su akışı, hayvan refahını sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

Atık su, gelen suyun kalitesine denk olmalıdır

Azami stoklama yoğunluğu 30 kg/ m3

 

6)İç sularında balıkların organik üretimi

 

İlgili türler:Sazangiller  (Cyprinidae) ve tatlı su levrekği, turna balığı, yayın, mersin balığı  dahil olmak üzere polikültür bağlamında diğer ilişkili türlerde;

Üretim sistemi Periyodik olarak tamamen boşaltılacak balık havuzlarında ve göllerde. Göller münhasır olarak organik üretime tahsis edilmelidir, mahsullerin kuru alanlarda yetiştirilmesi de dahildir.

 

Balık yakalama alanı bir temiz su girişi ile donatılmalı ve balık için optimum büyüklükte olmalıdır. Balıklar hasattan sonra temiz suda depolanmalıdır.

 

Havuzların ve göllerin organik ve mineral gübrelenmesi, en fazla 20 kg/N/ha uygulanarak bu Yönetmeliğin Ek-1 i ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.

 

Üretim sularında mevcut olan hidrofitlerin ve tesisin kontrol edilmesi için sentetik kimyasal maddeleri içeren işlemler yasaktır.

 

Doğal bitki örtüsü alanları, organik su ürünleri üretim kuralları ile uyumlu olarak çiftlik faaliyetleri dışındaki kara alanları için bir tampon alanı oluşturacak şekilde iç su birimleri etrafında temin edilecektir.

 

Büyütme için, “polikültür” kullanılacaktır, ancak şu koşulla ki göl balıklarının diğer türleri için bu spesifikasyonlarda belirtilmiş olan kriterlere usulünce uyulmalıdır.

Yetiştiricilik verimi Türlerin toplam üretimi yılda hektar başına 1.500 kg balıkla sınırlı olacaktır.

7)Penaeid karidesler ve tatlı su büyük karideslerinin (Macrobachium spp.) organik üretimi

Üretim birimlerinin kurulması Havuz yapısı üzerindeki çevresel etkiyi en aza indirmek için yer steril killi alanlarda olmalıdır. Havuzlar önceden mevcut doğal kille inşa edilecektir. Mangrovların tahrip edilmesine izin verilmemektedir.
Geçiş süreci Çiftlikte yetiştirilen bir karidesin normal yaşam süresine tekabül eden, havuz başına altı ay
Anaçların menşei Anaçların en az yarısı üç yıllık işletimden sonra evcilleştirilecektir. Geri kalanlar, sürdürülebilir balık ve sürdürülebilir balıkçılık menşeili patojenden ari doğal anaç olacaktır. Çiftliğe dâhil etmeden önce birincil ve ikincil nesil üzerinde zorunlu izleme gerçekleştirilmelidir.
Göz sapı erimesi  Yasak
Azami çiftlik içi depolama yoğunlukları ve üretim limitleri Yavru stoklama:  Azami 22 larva / m2

Azami stoklama: 240 g/ m2

8)Yumuşakçalar ve derisidikenliler

Üretim sistemleri Uzun ipler, sallar, taban kültürü, ağ torbalar, kafesler, tepsiler, fanus ağlar, bouchot direkler ve diğer yetiştirme üniteleri

 

Sallarda midye yetiştirmek için, halatların sayısı, metre küp başına biri geçmeyecektir. Azami halat uzunluğu 20 metreyi geçmeyecektir. Üretim döngüsü sırasında halatların incelmesi gerçekleşmeyecektir, ancak başlangıçtaki stoklama yoğunluğu artırılmadan halatların bölünmesine izin verilecektir.

9)Tropikal tatlı su balığı: Süt balığı (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis spp.), siyam yayın balığı (Pangaisus spp.):

Üretim sistemleri Havuzlar ve ağ kafesleri
 Azami stoklama yoğunluğu Pangasius: 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3

10) Antenli Mercan, Tıranca (Pagrus caeruleostictus, Kırmızı Bantlı Mercan (Pagrus auriga), Kırma Mercan, Mandagöz Mercan(Pagellus erythrinus), Sivri Burun Karagöz (Diplodus puntazzo), Sargoz, Karagöz, Tahta balığı (Diplodus sargos sargos), Sinagrit (Dentex dentex), Minekop, Kötek balığı (Umbrina cirrosa), Sarıgöz (Iskatari) (Spondyliosoma cantharus), Lahoz, Girida, Kaya hanisi (Epinephelus aeneus),Mırmır, Çizgili Mercan (Lithognathus mormyrus), Dil (Solea solea), Sarı kuyruk(Seriola dumerili)

Stoklama yoğunluğu 15/ kg/m3

11)Diğer su ürünleri yetiştiriciliği türleri:

Türü Stoklama yoğunluğu
Antenli Mercan, Tıranca

 Pagrus caeruleostictus (Valenciennes,1830)

15/ kg/m3
Kırmızı Bantlı Mercan

Pagrus auriga (Valenciennes,1843)

15/ kg/m3
Kırma Mercan, Mandagöz Mercan

Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)

15/ kg/m3
Sivri Burun Karagöz

Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) 

15/ kg/m3
Sargoz, Karagöz, Tahta balığı

Diplodus sargos sargos (Linnaeus, 1758)

15/ kg/m3
Sinagrit

Dentex dentex (Linnaeus, 1758)

15/ kg/m3
Minekop, Kötek balığı

Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758)

15/ kg/m3
Sarıgöz (Iskatari)

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)

15/ kg/m3
Lahoz, Girida, Kaya hanisi

Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)

15/ kg/m3
Mırmır , Çizgili Mercan

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)

15/ kg/m3
Dil

Solea solea (Linnaeus, 1758)

15/ kg/m3
Sarı kuyruk

Seriola dumerili (Risso, 1810)

15/ kg/m3

 

Bir Cevap Yazın